Halaman

AnTaRa BeTa dAn rAkYaT =D

Tuesday, July 26, 2011

Nama Imam-Imam Yang Berpegang Akidah Al-Asya'irah

AL-ASYA'IRAH

1. Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'arie

2. Imam Al-Baqillani (405H)

3. Abu Ishaq Al-Isfarayini (418 H)

4. Imam Ishaq As-Syirazi (476 H)

5. Imam Al-Haramain Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini (478 H), pengarang kitab An-Nizomiyah

6. Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali r.a. pengarang kitab Al-Iqtisod fi Al-I’tiqod (505 H)

7. Imam Ibn ‘Asakir (576 H), pengarang kitab tabiyiin Kazb Al-Muftari

8. Imam As-Syahristani (548 H)

9. Imam Fakhruddin Ar-Razi pengarang kitab Asas At-Taqdis (606 H)

10. Imam Al-Allamah Al-Amadi (631 H)

11. Imam Al-Iji (756 H)

12. Imam Sa’ad At-Taftazani (793 H) pengarang kitab syarh Al-Maqosid

13. Imam As-Syarif Al-Jurjani (816 H)

14. Imam Abu Mansur At-Tamimi

15. Imam Nas Al-Maqdisi

16. Imam Al-Farawi

17. Imam Abu Al-Walid Al-Baji

18. Imam Al-Bahili

19. Imam Sultonul Ulama’ Izz ibn Abdis Salam

20. Imam HibbatulLah Al-Makki

21. Imam Al-Baijuri

Antara Mufassir-mufassir Bermazhab Al-Asy’ari

1. Imam Al-Mufassir Al-Allamah Al-Qurtubi r.a.

2. Imam Al-Mufassir Ibn Kathir (rujuk buku tobaqot As-Syafi’iyyah Al-Kubra 10/200 karangan Imam As-Subki, Ad-Durar Al-Kamin 1/85 karangan Ibn Hajar dan sebagainya)

3. Imam Al-Mufassir Ibn ‘Athiyyah Al-Andalusi r.a., pengarang kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz

4. Imam Al-Mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi r.a., pengarang kitab Al-Bahr Al-Muhith.

5. Imam Al-Mufassir Fakhruddin Ar-Razi r.a., pengarang kitab tafsir mafatih Al-Ghaib

6. Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Al-Buhgowi, pengarang kitab tafsir Al-Bughowi dan kitab Syarh As-Sunnah.

7. Imam Al-Mufassir Abu Al-Laith As-Samarqandi r.a., pengarang kitab tafsir Bahr Al-Ulum, kitab bustanul Arifin dan tanbih Al-Ghafilin.

8. Imam Al-Mufassir Abu Al-Hasan Ali An-Naisaburi pengarang kitab asbab An-Nuzul.

9. Imam Al-Mufassir Abu At-Thana’ Syihabuddin Al-Alusi Al-Husaini Al-Hasani r.a.

10. Imam Al-Mufassir At-Thamin Al-Halabi r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Mashun.

11. Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Manthur.

12. Al-Imam Al-Khotib As-Syirbini r.a., pengarang kitab tafsir As-Siraj Al-Munir.

13. Imam Al-Allamah At-Thohir bin Asyur, pengarang kitab At-Tahrir wa At-Tanwir

14. Imam Az-Zarkasyi

15. Imam Mutawalli As-Sya’rawi r.a.

Ulama’-ulama’ Muhaddithin (hadith) yang bermazhab Al-Asya’irah

1. Imam Al-Hafiz Abu Al-Hasan Ad-Darqutni r.a.

2. Imam Al-Hafiz Abu Nu’aim Al-Ashbahani r.a., pengarang kitab hilyatul Auliya’

3. Imam Al-Hafiz Al-Hakim An-Naisaburi, pengarang kitab Mustadrak

4. Imam Al-Hafiz Ibn Hibban, pengarang kitab At-Thiqat

5. Imam Al-Hafiz Abu Sa’id Ibn As-Sam’ani r.a., pengarang kitab Al-Inshof

6. Imam Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi r.a., pengarang kitab-kitab hadith dan kitab Al-Asma’ wa As-Sifat.

7. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi

8. Imam Al-Hafiz Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawi r.a., pengarang kitab syarh sahih muslim dan banyak lagi.

9. Sheikhul Islam Imam Al-Hafiz Abu Amr bin As-Solah

10. Imam Al-Hafiz Ibn Daqiq Al-‘Aid

11. Imam Al-Hafiz Ibn Abi Jamrah Al-Andalusi, musnid Ahlul Maghrib

12. Imam Al-Hafiz Al-Karmani, pengarang syarah sahih Al-Bukhari

13. Imam Al-Hafiz Al-Munziri, pengarang At-Targhib wa At-Taqrib

14. Imam Al-Hafiz Al-Abi, pensyarah sahih Muslim

15. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani, pengarang fahtul Bari dan sebagainya.

16. Imam Al-Hafiz As-Sakhowi r.a.

17. Imam Al-Qostollani r.a. pengarang Irsyad As-Sariy

18. Imam Al-Hafiz Al-Munawi r.a..

19. Imam Al-Hafiz Ad-Dimyathi r.a.

20. Sheikh Al-Hafiz Waliyullah Al-Dahlawi r.a.

21. Sheikh Abu Al-Mahasin Al-Qouquji

22. Sheikh Al-Hafiz Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari r.a..

23. Sheikh Al-Musnid Muhammad Al-Hafiz At-Tijani.

24. Sheikh Musnid Ad-Dunya, Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani.

25. Sheikh Al-Musnid Abbas Al-Maliki

Antara Ulama’-ulama’ Sirah yang Bermazhab Al-Asy’ari

1. Imam Qadhi ‘Iyad, pengarang kitab As-Syifa fi syama’il wa ahwal Al-Mustofa

2. Imam As-Suhaili r.a., pengarang kitab Ar-Raudh Al-Unf

3. Sheikh Ibn Khaldun

4. Imam Ibn Athir r.a.

5. Imam As-Solihi Ad-Dimasqi, pengarang kitab Subulul Huda wa Ar-Rosyad

6. Sheikh Yusuf An-Nabhani r.a.

kita senaraikan antara fuqaha’ yang kuat mempertahankan mazhab Al-Asy’ari ini iaitu:

1. Imam Tajuddin As-Subki, pengarang kitab Al-Saif As-Saqil

2. Imam Sheikhul Islam Zakaria Al-Ansori r.a.

3. Imam Ar-Rafi’ie As-Syafi’eImam Ibn ‘Abidin

4. Imam Ibn Hajib.

5. Imam Al-Habib Abdullah bin ‘Alawi Al-Haddad r.a.

6. Imam ‘Alauddin Al-Bukhari

7. Imam Al-Baidhowi r.a.

8. Imam Az-Zabidi r.a.

9. Imam Al-Qorofi r.a.

10. Mufti Makkah Sheikh Ahmad Zaini Dahlan As-Syafi’e

Antara Ulama’-ulama’ Qiraat yang Bermazhab Al-Asy’ari

1. Imam Al-Qari’ Ibn Jazri

2. Imam As-Syatibi r.a.

Antara Pemimpin-pemimpin Islam yang Masyhur yang Bermazhab Al-Asy’ari

1. Sultan Salehuddin Al-Ayubi

2. Sultan Muhammad Al-Fateh

Peringkat Pertama (Dari Kalangan Murid Imam Abu Al-Hasan Al-Asy’ari)

1. Abu Abdullah bin Mujahid Al-Bashri

2. Abu Al-hasan Al-Bahili Al-Bashri

3. Abu Al-Hasan Bandar bin Al-Husein Al-Syirazi As-Sufi

4. Abu Muhammad At-Thobari Al-‘Iraqi

5. Abu Bakr Al-Qaffal As-SyasyiAbu Sahl As-So’luki An-Naisaburi

6. Abu Yazid Al-Maruzi

7. Abu Abdillah bin Khafif As-Syirazi

8. Abu Bakr Al-Jurjani Al-Isma’ili

9. Abu Al-Hasan Abdul ‘Aziz At-Thobari

10. Abu Al-Hasan Ali At-Thobari

11. Abu Ja’far As-Sulami Al-Baghdadi

12. Abu Abdillah Al-Asfahani

13. Abu Muhammad Al-Qursyi Al-Zuhri

14. Abu Bakr Al-Bukhari Al-Audani

15. Abu Al-Manshur bin Hamsyad An-Naisaburi

16. Abu Al-Husein bin Sam’un Al-Baghdadi

17. Abu Abdul Rahman As-Syaruthi Al-Jurjani

18. Abu Ali Al-Faqih Al-Sarkhosyi

Peringkat Kedua

1. Abu Sa’ad bin Abi Bakr Al-Isma’ili Al-Jurjani

2. Abu Thayyib bin Abi Sahl As-So’luki An-Naisaburi

3. Abu Al-Hasan bin Daud Al-Muqri Al-Darani Ad-Dimasyqi

4. Al-Qodhi Abu Bakr bin At-Thoyyib bin Al-Baqillani

5. Abu ‘Ali Ad-Daqqaq An-Naisaburi (guru Imam Al-Qusyairi)

6. Al-Hakim Abu Abdillah bin Al-Bai’e An-Naisaburi

7. Abu Manshur bin Abi Bakr Al-Isma’ili

8. Al-Ustaz Abu Bakr Furak Al-Isfahani

9. Abu Sa’ad bin Uthman Al-Kharkusyi

10. Abu Umar Muhammad bin Al-Husein Al-Basthomi

11. Abu Al-Qasim bin Abi Amr Al-Bajli Al-Baghdadi

12. Abu Al-Hasan bin Maysazah Al-Isfahani

13. Abu Tholib bin Al-Muhtadi Al-Hasyimi

14. Abu Mu’ammar bin Abi Sa’ad Al-Jurjani

15. Abu Hazim Al-‘Abdawi An-Naisaburi

16. Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfara’ini

17. Abu ‘Ali bin Syazan Al-Baghdadi

18. Abu Nu’aim Al-Hafiz Al-Isfahani

19. Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Istawa’ie Ad-Dalwi

Peringkat Ketiga

1. Abu Al-Hasan As-Sukri Al-Baghdadi

2. Abu Manshur Al-Ayyubi An-Naisaburi

3. Abu Muhammad Abdul Wahab Al-Baghdadi

4. Abu Al-Hasan An-Na’imi Al-Bashri

5. Abu Thohir bin Khurasah Ad-Dimasyqi

6. Al-Ustaz Abu Manshur An-Naisaburi

7. Abu Dzar Al-Haraqi Al-Hafiz

8. Abu Bakr Ad-Dimsyaqi (Ibn Al-Jurmi)

9. Abu Muhammad Al-Juwaini (ayahnda Imam Al-Haramain Al-Juwaini)

10. Abu Al-Qasim bin Abi Uthman Al-Hamdani

11. Abu Ja’far As-Samnani

12. Abu Hatim At-Thobari Al-Qozwini

13. Abu Al-Hasan Rasya bin Nazhif Al-Muqri

14. Abu Muhammad Al-Isfahani (Ibn Al-Laban)

15. Abu Al-Fath Salim bin Ayyub Al-Razi

16. Abu Abdillah Al-Khobazi Al-Muqri

17. Abu Al-Fadhl bin ‘Amrus Al-Baghdadi Al-Maliki

18. Al-Ustaz Abu Al-Qasim Al-Isfarayini

19. Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi (empunya Al-Asma’ wa As-Sifat)

Peringkat Keempat

1. Abu Bakr Al-Khatib Al-Baghdadi

2. Al-Ustaz Abu Al-Qasim Al-Qusyairi

3. Abu ‘Ali bin Abi Harishoh Al-Hamdani Ad-Dimasyqi

4. Abu Al-Muzhoffar Al-Isfara’ini

5. Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali As-Syirazi

6. Imam Al-Haramain Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini

7. Abu Al-Fath Nasr bin Ibrahim Ad-Dimasyqi

8. Abu Abdillah At-Thobari

Peringkat Kelima

1. Abu Al-Muzoffar Al-Khowafi

2. Al-Imam Abu Al-Hasan At-Thobari (Balika Al-Harrasi)

3. Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali r.a.

4. Al-Imam Abu Bakr Al-Syasyi

5. Abu Al-Qashim Al-Anshori An-Naisaburi

6. Al-Imam Abu Nasr bin Abi Al-Qasim Al-Qusyairi

7. Al-Imam Abu ‘Ali Al-Hasan bin Sulaiman Al-Isbahani

8. Abu Sa’id As-ad bin Abi Nashr bin Al-Fadhl Al-‘Umri

9. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Yahya Al-Uthmani Ad-Dibaji

10. Al-Qadhi Abu Al-‘Abbas Ahmad bin Salamah (Ibn Al-Ratbi)

11. Al-Imam Abu Abdillah Al-Farawi

12. Imam Abu Sa’ad Isma’il bin Ahmad An-Naisaburi Al-Karmani

13. Imam Abu Al-Hasan Al-Sulami Ad-Dimasyqi

14. Imam Abu Manshur Mahmud bin Ahmad Masyazah

15. Abu Al-Fath Muhammad bin Al-Fadhl bin Muhammad Al-Isfara’ini

16. Abu Al-Fath Nasrullah bin Muhammad Al-Mashishi

Peringkat Keenam

1. Al-Imam Fakhruddin Al-Razi (empunya At-Tafsir Al-Kabir dan Asas At-Taqdis)

2. Imam Saifullah Al-Amidi (empunya Abkar Al-Afkar)

3. Sulton Al-Ulama’ Izzuddin bin Abdil Salam

4. Sheikh Abu ‘Amr bin Al-Hajib

5. Sheikhul Islam Izzuddin Al-Hushairi Al-Hanafi (empunya At-Tahsil wal Hashil)

Al-Khasru Syahi

Peringkat Ketujuh

1. Sheikh Taqiyuddin Ibn Daqiq Al-‘Idd

2. Sheikh ‘Ala’uddin Al-Baji

3. Al-Imam Al-Walid Taqiyuddin Al-Subki (murid Sheikh Abdul Ghani An-Nablusi)

4. Sheikh Shofiyuddin Al-Hindi

5. Sheikh Shadruddin bin Al-Marhal

6. Sheikh Zainuddin

7. Sheikh Shodruddin Sulaiman Abdul Hakam Al-Maliki

8. Sheikh Syamsuddin Al-Hariri Al-Khatib

9. Sheikh Jamaluddin Az-Zamlakani

10. Sheikh Jamaluddin bin Jumlah

11. Sheikh Jamaluddin bin Jamil

12. Qodhi Al-Quddho Syamsuddin As-Saruji Al-Hanafi

13. Al-Qadhi Syamsuffin bin Al-HaririAl-Qodhi ‘Addhuddin Al-Iji As-Syirazi (empunya kitab Al-Mawaqif fi Ilm Al-Kalam)

Wallahu a’lam “aMaR cZ”

Sumber =)

[1] Tabyiin Kizb Al-Muftari oleh Imam Ibn ‘Asakir

[2] Marham Al-Ilal oleh Imam Al-Yafi’e

[3] Tobaqot As-Syafi’iyyah Al-Kubra oleh Imam Tajuddin As-Subki

[4] At-Tobaqot oleh Imam Al-Badr Husein Al-AhdalNo comments:

Post a Comment